¿Què significa la Nova Crítica?

El pensament crític ha estat un dels motors del desenvolupament social d’occident i és inseparable de la democràcia. Crítica, diàleg, racionalitat i poder públic democràtic són nocions estretament lligades en la teoria acadèmica i en la pràctica quotidiana. La crítica treballa amb l’eina del concepte des d’uns valors de justícia, llibertat i veritat, tot construint imatges racionals del futur possible que permeten de confrontar el que hi ha amb el que hauria d’haver-hi en funció dels valors esmentats. Aquesta tasca ha donat fruits palpables en el conjunt de conquestes socials que formen part de la nostra civilització occidental. En efecte, no s’ha de confondre la crítica amb la utopia, articulada al voltant dels valors de felicitat, igualtat i fraternitat, perquè la crítica, quan ha estat autèntica, ha demostrat la seva solvència. En canvi, la utopia ha fracassat un cop rere un altre, generant dolor i devastació allà on, manu militari, volia construir els seus paradisos. Tanmateix, i malgrat l’evidència, actualment hom pot constatar a tot arreu una paràlisi del pensament crític. L’argument que s’utilitza, per part del liberalisme triomfant, és precisament el fracàs dels projectes utòpics i l’alt cost humà que els esmentats projectes han suposat per a la societat. La trampa dels representants del pensament únic està en la confusió interessada entre crítica i utopia, però en una cosa té raó el bàndol liberal, a saber: l’esquerra política ha estat incapaç de mirar de front el seu passat criminal, de manera que la crítica quant element de canvi ha anat quedant atrapada en aquesta opacitat informativa i ètica fins a esfondrar-se en l’esterilitat més absoluta.

Si traduïm el que acabem de dir en categories polítiques, l’escàndol és encara més palès. El silenci dels anomenats de forma prou pedant i pudenta intel·lectuals d’esquerres, que durant dècades monopolitzaren el prestigi de la pràctica de pensar –la idea d’un intel·lectual de dretes semblava una contradicció en els termes, ara ja no-, ha tingut el seu preu en termes estrictament polítics. Aquests “intel·lectuals” (pffffff…!) han anat lliscant de forma insensible i de vegades gairebé inconscient cap al liberalisme de les realitats allà on un utopisme de les idealitats resultava força útil per al sistema financer. El mateix liberalisme ha descobert que els valors d’esquerres i la cultura utòpica, domesticada per l’estètica de la societat de consum, pot ser eficaç per enquadrar la massa al si del món del mercat. Així, ha aparegut el que podríem anomenar l’esquerra liberal, una manera de fer caracteritzada per la gestió administrativa dels valors utòpics al servei de la bombolla financera, és a dir, del gran satèl·lit que gira al voltant de la Terra controlant els moviments del formiguer humà en benefici dels canalles amb gomina. La societat de consum ha esdevingut al capdavall la utopia possible i parlar de crítica ja no té sentit. “Ha estat el liberalisme qui ha realitzat la utopia, les qüestions que cal discutir són ja purament tècniques, per què insistir encara en la crítica?” Bla, bla, bla. Aquesta crítica pertany, sembla ser, al món de l’esquerra radical, és a dir, a sectors polítics antidemocràtics que representen un perill per a la convivència en llibertat… Etcètera.

Des d’una perspectiva d’esquerres, el principal problema s’hauria de reduir, en termes estratègics, a una reactivació de l’espai públic ubicat a l’esquerra de l’esquerra liberal, és a dir, l’esquerra radical. Però aquest espai es segueix definint com a marxista –o anarquista-, la qual cosa el converteix en un objectiu força vulnerable a les embranzides el pensament únic. I no es tracta sols de la incapacitat del marxisme, en totes les seves versions i sectes (marxista-leninistes, trotskystes, maoistes, independentistes, etc.) de respondre a les qüestions que planteja la societat posmoderna, sinó també a la impossibilitat axiomàtica de conciliar el marxisme amb els principis democràtics entesos en un sentit ampli. Un “petit problema” que el comunisme comparteix amb el feixisme. L’evidència palesa d’aquest factum és precisament el passat històric dels sistemes marxistes. Encara més: la incapacitat, per part de l’esquerra radical, d’explicar aquest passat sense que els seus ulls i la seva mirada crítica, el poc que encara els hi quedi d’això als superbs “intel·lectuals” amb espardenyes, porro i mocador palestí, s’esmicolin davant  l’espaordidora realitat. I és que el marxisme ha estat més criminal encara que el nazisme, la qual cosa significa que els crims de l’esquerra representen el major genocidi de la història de la humanitat. Un holocaust amb víctimes prèviament etiquetades de “feixistes” i comès a presons, camps de concentració, psiquiàtrics i altres institucions penitenciàries sota control de carcellers imbuïts de mitologia revolucionària. Admetre això i continuar endavant amb un projecte d’esquerres és difícil, i parlo només en termes purament existencials i humans, però si cal anar a una política real, la feina sembla cosa de titans. Per tant, l’esquerra radical ha optat per ocultar-(se) els fets i enquistar-se en un antifeixisme que representa la seva única garantia de subsistència, encara que sigui vegetativa. És el bunker d’esquerres. En aquesta tasca d’oblit i opacitat informativa on es sacrifiquen tots els valors de l’esquerra en nom d’una doctrina i una història literalment putrefactes, compten amb la complicitat passiva del sistema financer, el qual no vol desacreditar uns valors que han demostrat mil vegades la seva capacitat de mobilitzar els consumidors-creients cap on calgui, encara que actualment aquest “on” es redueixi a les polítiques de mercat. Hi ha, d’altra banda, raons i causes encara molt més delicades que permeten de comprendre i explicar l’impasse de l’esquerra radical i la seva supervivència en estat de franca descomposició moral i intel·lectual. D’aquestes qüestions ens ocuparem més endavant.

La nova crítica té així com a finalitat elevar a la consciència pública la necessitat de reconstruir el socialisme. Aquest projecte detecta de bell antuvi dos enemics: en primer lloc, l’esquerra liberal, la falsa esquerra que gestiona els “valors progressistes” al servei del sistema neoliberal. En segon lloc, l’esquerra radical de caràcter marxista o anarquista, coberta de porqueria fins a les orelles i incapaç de denunciar la traïció de l’esquerra oficial sense caure en el ridícul i la ignomínia. En termes estratègics, l’ofensiva per la veritat sols podrà refundar l’esquerra si neteja l’espai de l’esquerra marxista des de plantejaments crítics. L’atac central va adreçat als valors utòpics i a les seves conseqüències genocides. Després, al marxisme quant teoria/pràctica irracional i criminal al servei de la utopia i a l’esquerra radical institucionalitzada en forma de petites entitats sectàries, l’esquerra revolucionària actual, encobridora activa d’un passat vergonyós. Finalment, a l’esquerra liberal quant dipositària interessada de la mentida esquerrista que al capdavall tots plegats gestionen, cadascú al seu lloc i esperant les corresponents recompenses (l’esquerra radical segueix sent la farisaica pedrera de joves amb futur pedigrí progressista a les institucions).

Tanmateix, la nostra tasca hauria fracassat si sols servís per desacreditar l’esquerra. Nosaltres observem amb preocupació com van avançant, darrere del liberalisme i amagats molts cops sota les institucions democràtiques que el poder econòmic –la veritat de la doctrina liberal- ha creat o ha mantingut en benefici propi, una mentalitat d’extrema dreta perfectament compatible amb els discursos cínics de l’esquerra liberal, dejuna de principis ètics i sols preocupada per la seva perpetuació en l’exercici del poder. Mentalitat ultra que tard o d’hora genera postures efectives d’extrema dreta, les quals intenten aprofitar-se de les contradiccions insolubles de la societat de consum i de la seva carrera folla envers l’exhauriment dels recursos planetaris, per anar contra la democràcia. Aquesta extrema dreta a banderes desplegades existeix ja a tot Europa i representa un veritable perill per a les llibertats. Ens sembla molt dubtós que el liberalisme, de dretes o d’esquerres, pugui aturar-la, però encara menys ho podrà fer l’esquerra radical. Pensem que el Front Nacional de Le Pen és el partit de França amb més vot obrer (em refereixo als obrers autòctons, és clar). Tot això hauria de fer reflexionar l’esquerra, però la pesant institució utòpica i acrítica no reacciona, car segueix encarcarada entre la col·laboració cínica amb el Hollywood antifeixista i l’addicció fanàtica i cega al totalitarisme marxista. Atacar obertament l’esmentada disposició de forces, ja sigui amb les armes de la raó, ja amb les d’una formació política organitzada, és l’objectiu de la Nova Crítica, i qui ho dubti o vulgui veure fantasmes on no els hi ha ben aviat es trobarà amb sorpreses força desagradables.

 

1 de gener de 2005

 

El pensamiento crítico ha representado, singularmente desde la ilustración, uno de los motores del desarrollo social de occidente y un componente esencial de la democracia. Crítica, diálogo, racionalidad y poder público democrático son nociones estrechamente ligadas tanto en la teoría académica como en la práctica cotidiana. La crítica se sirve del concepto como herramienta para construir, desde los valores de justicia, libertad y verdad, imágenes racionales de futuros posibles que permitan confrontar lo dado con un proyecto político progresista. Se trata de una voluntad que quiere modificar la realidad, sí, pero siempre en función de unos principios éticos inherentes a la idea misma de razón. Esta labor de construcción ideal ha fructificado en un conjunto de conquistas sociales que forman parte de la identidad europea en cuanto conquistas históricas de la civilización occidental. En efecto, no se ha de confundir la crítica con la utopía, articulada ésta alrededor de los valores de felicidad, igualdad y fraternidad. La crítica, cuando ha sido auténtica, ha demostrado su solvencia. En cambio, la utopía ha fracasado una y otra vez generando dolor y devastación allí donde manu militari quería construir sus paraísos delirantes con mares de naranjada. Sin embargo, y a pesar de la tozuda evidencia, actualmente se puede constatar por doquier una parálisis del pensamiento crítico. El argumento del liberalismo triunfante es precisamente el fracaso de los proyectos utópicos y el alto coste humano que estos proyectos han supuesto para las sociedades que “picaron” en el anzuelo profético. La trampa de los representantes del pensamiento único está en la confusión interesada entre crítica y utopía. Sin embargo, en algo tiene razón el bando liberal, a saber: la izquierda ha sido incapaz de mirar de frente su pasado criminal, de manera que la crítica, en cuanto factor de progreso social, se ha visto atrapada por esta opacidad informativa y ética hasta hundirse en la esterilidad más absoluta.

Si traducimos lo dicho al lenguaje de las categorías políticas, el escándalo es todavía más evidente. El silencio de aquellos que de forma pedante y pestilente se han autodenominado “intelectuales de izquierda”, los mismos que durante décadas monopolizaron el prestigio de la práctica del pensar –la idea de un intelectual de derechas se les antojaba una contradicción en los términos, aunque ahora son más humildes y se dedican a fusilar abiertamente las obras completas de Heidegger-, ha tenido su costes en términos estrictamente políticos. Estos “intelectuales” (pfffff..!) se han ido deslizando de forma subrepticia, a veces inconscientemente, hacia el liberalismo de las realidades allí donde el utopismo farisaico de los idealidades (por ejemplo, las loas a la inmigración en nombre de la solidaridad y el talante multicultural) resultaba más útil para el sistema financiero. El propio liberalismo ha descubierto que los valores de izquierdas y la cultura utópica, domesticada por la estética de la sociedad de consumo, puede ser eficaz para encuadrar y regimentar a las masas en el ámbito del mercado. Así, se ha afianzado, desde la matriz socialdemócrata, lo que podríamos denominar la izquierda naranja, una manera de actuar y pensar caracterizada por la gestión administrativa de los valores utópicos al servicio de la burbuja financiera, es decir, del gran satélite que gira alrededor de la Tierra controlando los movimientos del hormiguero humano en beneficio de los canallas con gomina. La sociedad de consumo ha devenido, al final, en utopía posible y hablar de crítica ya no tiene sentido. “Ha sido el liberalismo el que ha realizado la utopía, las cuestiones que ahora cabe discutir son meramente técnicas, ¿por qué insistir aún en la crítica? Bla, bla, bla”. Esta crítica pertenece, al parecer, al mundo de la izquierda radical, es decir, de sectores políticos antidemocráticos que representan un peligro para la convivencia en libertad… Etcétera. 

Desde una perspectiva de izquierdas, el principal problema debería reducirse, en términos estratégicos, a una reactivación del espacio público ubicado a la izquierda de la izquierda liberal, es decir, la izquierda radical. Pero este espacio se sigue definiendo marxista –o anarquista-, cosa que lo convierte en blanco muy vulnerable a las embestidas del pensamiento único. Y no se trata sólo de la incapacidad del marxismo, en todas sus versiones y sectas (marxista-leninistas, trotskystas, maoístas, independentistas, etc.) de responder a las cuestiones que plantea la sociedad posmoderna, sino también a la imposibilidad axiomática de conciliar el marxismo con los principios democráticos entendidos en un sentido amplio. Un pequeño problema que el marxismo comparte con el fascismo. Esta afirmación queda acreditada precisamente al girar la cabeza hacia el pasado histórico de los sistemas marxistas. Todavía más: se trata de la cobardía, por parte de la izquierda, a mirar de frente este pasado sin que sus ojos y su celebérrima mirada crítica, lo poco que les quede de ella a los soberbios “intelectuales” con zapatillas, porro y pañuelo palestino, queden pulverizados ante la espantosa realidad. Si se pudiera medir el grado de criminalidad, la criminalidad del marxismo superaría con creces la del nazismo. Puede afirmarse que las fechorías de la izquierda representan el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Un holocausto, el otro, el de los vencidos, con víctimas previamente etiquetadas como “fascistas”, “enemigos del pueblo”, “contrarrevolucionarios”… Un genocidio perpetrado en prisiones, campos de concentración, psiquiátricos y otras instituciones penitenciarias bajo el control de carceleros imbuidos de mitología revolucionaria. Admitir esto y continuar con un proyecto de izquierdas es muy difícil aunque sólo sea en un plano puramente existencial y humano, pero si se quiere avanzar hacia la política real, la tarea parece cosa de titanes. Por tanto, la izquierda radical ha optado por ocultar(se) los hechos, enquistándose en un antifascismo vegetativo y en propuestas ideológicas decimonónicas carentes de todo valor político e intelectual. Es el búnker rojo, laberinto de sectas ayuno de valores superiores, encrucijada de odios y rencores infinitos, de pequeñas mezquindades doctrinarias… En esta labor de olvido y opacidad informativa donde se sacrifican todos los valores de la izquierda en nombre de una pseudo teorización y una historia literalmente putrefactas, cuentan con la complicidad pasiva del sistema financiero, el cual no quiere desacreditar unos valores que han demostrado su capacidad de movilizar a los consumidores hacia donde convenga, aunque actualmente ese “donde” se reduzca a las políticas de mercado. Por otro lado, hay razones y causas aún más delicadas que permiten comprender y explicar el impasse de la izquierda radical y su supervivencia en estado de franca descomposición orgánica. De todas estas cuestiones nos ocuparemos más adelante. 

La nueva crítica tiene así como finalidad elevar a conciencia pública la necesidad de reconstruir el socialismo. Nuestro proyecto detecta de antemano dos enemigos que avanzan a la cabeza de las fuerzas del sistema. En primer lugar, la izquierda liberal, el pseudo socialismo naranja que gestiona los “valores progresistas” al servicio del dispositivo neoliberal. En segundo lugar, la izquierda radical de carácter marxista o anarquista, cubierta de podredumbre hasta las orejas e incapaz de denunciar la traición de los “reformistas” sin caer en el ridículo y la ignominia. Para decirlo brevemente, les tienen bien cogidos…, una palabra más alta que otra puede traducirse en el oportuno recordatorio del gulag. Por tanto, en términos estratégicos, el proyecto de un “ens político” (la palabra “partido” pertenece al mundo burgués) sólo podrá redundar en beneficio de los valores de justicia, libertad y verdad si redime el espacio de la izquierda marxista desde planteamientos críticos. El ataque central va dirigido contra los valores utópicos y sus consecuencias genocidas. Después, contra el marxismo en cuanto teoría/praxis irracional y criminal al servicio de la utopía y contra la izquierda radical institucionalizada en forma de pequeñas entidades sectarias, la izquierda revolucionaria actual, encubridora activa de un pasado vergonzoso. Finalmente, contra la izquierda liberal en tanto que depositaria interesada de la Mentira Profética Global, consagrada por Hollywood,  que, a la postre, todos, rojos y naranjas, gestionan en conjunto, cada uno desde su atalaya, mas nunca satisfechos de las correspondientes recompensas (la izquierda “roja” sigue siendo la farisea cantera de jóvenes con pedigrí progresista para hacer carrera en las instituciones y partidos “naranjas”).  

Sin embargo, nuestra labor habría fracasado si sólo sirviera para desacreditar a la izquierda burguesa marxista. Observamos con preocupación cómo avanza, tras el liberalismo y oculta muchas veces bajo máscaras institucionales democráticas que el poder económico –la sucia verdad de la doctrina liberal- ha creado o sostenido en beneficio propio, una mentalidad reaccionaria que crece en el humus de los discursos cínicos de la oligarquía política, ajena a todo principio ético y sólo preocupada por su perpetuación en el ejercicio del poder. Es un fascismo de los hechos perfectamente compatible con el antifascismo de las palabras. Mentalidad ultra sin escrúpulos de trepas y sinvergüenzas que tarde o temprano genera posturas explícitas de extrema derecha, las cuales intentan aprovecharse de las contradicciones irresolubles de la sociedad de consumo y de su carrera enloquecida hacia el agotamiento de los recursos planetarios para ir contra la democracia. Esta ultraderecha a cara descubierta existe en toda Europa y representa un verdadero peligro para las libertades. Es el hijo bastardo del sistema, su lógica postrera e inexorable. Me parece dudoso que el liberalismo, de derechas o de izquierdas, pueda detenerlo a largo plazo, pero aún menos podrá hacerlo la izquierda radical. Pensemos que el Frente Nacional de Le Pen es el partido de Francia con más voto obrero (me refiero a los obreros autóctonos, claro). Sólo este dato ya debería hacer reflexionar a la izquierda, pero la agotada institución utópica y acrítica no reacciona, permanece atrapada entre la colaboración cínica con el Hollywood antifascista y la adicción fanática y ciega a un totalitarismo que ya sólo puede farfullar sus clásicas consignas de odio desde la cama del geriátrico. Atacar abiertamente la mencionada disposición de fuerzas, ya sea con las armas de la razón, ya con las de una formación política organizada, un ens político, es el objetivo de la Nueva Crítica, y quien lo dude o quiera ver fantasmas donde no los hay muy pronto topará con sorpresas desagradables.