Qui som?

FILOSOFIA CATALANA - BUTLLETÍ DE FILOSOFIA

 

Article  1.-L’associació cultural «GRUP DE RECERCA MARTIN HEIDEGGER» ha estat constituïda a l’empara de la Llei 7/1997, de 18 de juny d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i regularà les seves activitats d’acord amb l’esmentada norma i els corresponents Estatus.

Article 2.- Els fins de l’associació cultural: a/ la producció filosòfica i l’activitat crítica en general; b/ l’estudi, anàlisi, investigació i interpretació de l’obra del filòsof Martin Heidegger; c/ la traducció al català de textos de filosofia que siguin rellevants per a les finalitats ètiques de l’associació cultural; d/ la traducció al català de l’obra de Martin Heidegger; e/ la traducció al català del llibre Sein und Zeit (1927) de Martin Heidegger; f/ el desenvolupament teòric d’una alternativa ètica als valors individualistes, relativistes i hedonistes de les societats de consum burgeses i capitalistes actuals.

Aquest «projecte ètic» es defineix com a «verista» perquè resta centrat en la veritat quant valor racional que afecta singularment l’activitat de l’administració pública, però també la societat civil de la civilització occidental moderna; g/ la fonamentació filosòfica del nacionalisme quant cosmovisió vinculada a un contingut ètic; h/ la crítica de les postures ideològiques i corrents polítics que neguen tota validesa racional a la cosmovisió nacionalista. i/ la publicació del Butlletí de Filosofia, amb ISSN 2014- 0711 i dipòsit legal GI-1449-2009, el qual tindrà el rang d’òrgan oficial de l’associació cultural. Article 3.- El domicili de l’associació cultural es fixa al carrer d’Alemanya, 16, de Figueres (Girona), en el benentès que l’àmbit d’activitat abasta tota la Comunitat Autònoma.

Grup de Recerca Hermenèutica del Dasein